این شرکت با دراختيار داشتن كارشناسان مجرب درکلیه دیسیپلین ها و همچنين سخت افزار و نرم افزارهای به روز و مورد نياز، توانايی و امكانات لازم هم اکنون سازمانی چابک و پیشرو در ارائه خدمات مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

خدمات شرکت
گواهینامه‌ها
پروژه‌هــای در دست انجـام
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
کارفرما : پالایش پارسیان سپهر | مشارکت با شرکت پایدار پولاد پیشرو
محل اجرا: مسجد سلیمان
متراژ: 400 هکتار
تاریخ شروع: 96/02/16
گزینه بعدی: پاسخ دلخواه شما برای این گزینه
گزینه های دلخواه: پاسخ دلخواه شما به این گزینه که دراین قسمت نمایش داده می‌شود
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی
  • انجام مطالعات مهندسی مقدماتی