‌ دسته بندی پروژه ها


پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

پروژه طراحی فیلتر و هیتر پالایش گاز ایلام

پروژه طراحی فیلتر و هیتر پالایش گاز ایلام

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Onshore

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Onshore