‌ دسته بندی پروژه ها


نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان

نظارت بر مهندسی و فعالیتهاي کارگاهی براي اجراي پروژه کارهاي جانبی طرح استحصال اتان پارسیان

پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

پروژه واحد آتش نشانی سایت عسلویه

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

مدیریت ، مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه آب رسانی خارج حصار و خدمات جانبی بخش Offshore

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

پروژه طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن C5+

انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک

انجام خدمات مدیریت طرح پروه ی احداث و راه اندازی ایستگاه های تقویت فشار گاز میادین گاز هما - وراوی و مرکز تفکیک میدان تابناک